Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen  die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij  sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een  en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel op drachtnemer is. 

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid  als opdrachtgever.  

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtge ver en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door  Metaalunieleden. 

Artikel 2: Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het  recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de  aanvaarding hem heeft bereikt.  

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,  mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid  hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitge drukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of be lastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief  reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten als mede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen  aan douaneformaliteiten. 

Artikel 3: Geheimhouding 

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtge ver verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen,  afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en  in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door  opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter  uitvoering van de overeenkomst. 

3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door op drachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden ver menigvuldigd. 

3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit ar tikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding  een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-.  Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de  wet worden gevorderd.  

3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde in formatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer  gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren  of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdracht gever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete  verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast  schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie 

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en  informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking heb ben op de opdracht. 

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,  mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst  uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak  van derden met betrekking tot het gebruik van door of na mens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, bere keningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, model len en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer  te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor  verweer tegen deze aanspraken, vergoeden. 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode 

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief. 

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over  alle commerciële en technische details overeenstemming is  bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeur de tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdracht nemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen  en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de  opdracht is voldaan.  

5.3. Als er sprake is van:  

 1. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend wa ren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt  de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die  opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, no dig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit  te voeren;  
 2. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd  met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn  planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen  daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te ver 

richten; 

 1. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt  de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die  hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de  opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting  is komen te vervallen. 

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur  van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode ver moed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als  hiervoor onder a tot en met c bedoeld. 

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer  maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een  vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld  in lid 3 van dit artikel, te voldoen. 

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft  opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding  of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor  eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrij 

ding van de levertijd of uitvoeringsperiode. 

Artikel 6: Levering en risico-overgang 

6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de  zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak  aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf  dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,  laden, transport en lossen.  

6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen  dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van  onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat  geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze  risico’s verzekeren. 

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van  levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich  houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdracht gever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld  van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak  niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de  overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de over eenkomst ontbinden. 

Artikel 7: Prijswijziging 

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac toren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst,  aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehou den de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te  voldoen. 

Artikel 8: Overmacht 

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan  aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze  tekortkoming het gevolg is van overmacht. 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig heid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals  leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere  partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tij dig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden,  natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van  digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal  of verloren gaan van gereedschappen, materialen of infor matie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en  import- of handelsbeperkingen. 

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is  verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te  komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat. 

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie  meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel  of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die geval len bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te  ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen  dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.  

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg  van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit  artikel geleden of te lijden schade. 

Artikel 9: Omvang van het werk 

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,  ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn  om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtge ver is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een  afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe  te zenden.  

9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk  niet: 

 1. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,  stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander  bouwkundig werk; 
 2. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektrici teit, internet of andere infrastructurele voorzieningen; c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan  of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige  zaken; 
 3. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 
 4. verticaal en horizontaal transport; 

Artikel 10: Meerwerk 

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk  als: 

 1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica ties of het bestek; 
 2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen stemt met de werkelijkheid; 
 3. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.  

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende  factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt  verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meer werk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen. 

Artikel 11: Uitvoering van het werk 

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip  kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam heden de beschikking krijgt over de benodigde voorzienin gen, zoals: 

 1. gas, water, elektriciteit en internet; 
 2. verwarming; 
 3. afsluitbare droge opslagruimte; 
 4. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven  voorzieningen. 

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor  schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdracht nemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen,  voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt  materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de  werkzaamheden worden verricht of op een andere overeen gekomen plaats. 

11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen  de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daar naast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te  gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op  eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en)  en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er  sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onver wijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling  en afwikkeling. 

Artikel 12: Oplevering van het werk 

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende  gevallen: 

 1. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
 2. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik  dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
 3. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft  meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet  binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk  kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd; 
 4. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van  kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen  30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die  ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht  dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken  aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in  de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken  van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het  werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde  delen van het werk. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne mer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtne ming van artikel 14, alsnog na te komen. 

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van  schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die  schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of  ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De  omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het  bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering  wordt uitbetaald.  

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep  toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het ver goeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale  opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit  onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot  maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat  onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkom sten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt  tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde op drachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan  de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: 

 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer  verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde  winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten; 
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere  verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het  werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt  of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de  plaats waar wordt gewerkt;  
 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid  van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten  van opdrachtnemer. 

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades  verzekeren. 

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van scha de aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal  als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.  

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra ken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg  van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan  een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer  geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.  Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit  verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten  van verweer te vergoeden. 

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken 

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in  voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie,  zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt. 

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van  toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantie voorwaarden. 

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitge voerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze  maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever  crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom. 

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren  van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van  uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle geval len hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeenge komen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdracht gever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor  eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden  hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem  worden toegezonden. 

14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen: 

 1. alle transport- of verzendkosten; 
 2. kosten voor demontage en montage; 
 3. reis- en verblijfkosten en reisuren. 

14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de  garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft  voldaan. 

14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn  van: 

– normale slijtage; 

– onoordeelkundig gebruik; 

– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdracht gever of door derden; 

– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van,  of voorgeschreven door opdrachtgever; 

– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever  gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

 1. Geen garantie wordt gegeven op: 

– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van  levering; 

– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; – onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of  welke andere grondslag dan ook.  

Artikel 15: Klachtplicht  

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen  nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had be horen te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge klaagd. 

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van  verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk  bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn  langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk bin 

nen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben ge klaagd. 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken 

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van  de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te  nemen. 

16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen  om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen. 

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van  opdrachtgever opgeslagen. 

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit arti kel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke  heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete  verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van  € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op  grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 17: Betaling  

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen  rekening. 

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen  30 dagen na factuurdatum. 

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij  verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen  geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om  inbetalinggeving. 

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op drachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn  verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake  is van surseance van betaling of faillissement van opdracht nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van  toepassing is. 

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen presta tie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit  hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal  zijn onmiddellijk opeisbaar als: 

 1. een betalingstermijn is overschreden; 
 2. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit arti kel 16; 
 3. het faillissement of de surseance van betaling van op drachtgever is aangevraagd; 
 4. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt  gelegd; 
 5. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli quideerd; 
 6. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te  worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder  curatele wordt gesteld of is overleden. 

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening  van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer  verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die  is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met  de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als  partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen  is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid.  De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wette 

lijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een  gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens  na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente  wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschul 

digde rente. 

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtge ver te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer  gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is  opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever  te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer geli eerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is  opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te  verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde  ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt ver staan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in  de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van  artikel 2:24c BW. 

17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdracht gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten  verschuldigd met een minimum van € 75,-. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende  tabel (hoofdsom incl. rente): 

over de eerste € 3.000,- 15% 

over het meerdere tot € 6.000,- 10% 

over het meerdere tot € 15.000,- 8% 

over het meerdere tot € 60.000,- 5% 

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3% 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke ning volgt. 

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of  grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die  hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor reke ning van opdrachtgever. 

Artikel 18: Zekerheden 

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer,  naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te ver strekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde ter mijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer  heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en  zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang  opdrachtgever: 

 1. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige over eenkomst met opdrachtnemer; 
 2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van  bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,  rente en kosten, niet heeft voldaan. 

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud  rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs uitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft  goederenrechtelijke werking. 

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge ver zal daartoe alle medewerking verlenen.  

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn  verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 

18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever  uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor  alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krij gen een pandrecht en een retentierecht. 

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom 

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker,  ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeen komst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.  Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een oc trooi, merk of model aan te vragen. 

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst  geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtge ver.  

19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede)  bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt  de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Op drachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal  gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclu sieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op  de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toe gestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie  af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan  een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de ver krijger van de zaak.  

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die op drachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele  eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking  tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van  enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderlig gende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden,  behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van op drachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst 21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeg gen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt.  Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan op drachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd  ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparin gen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien.  De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengeko men prijs.  

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door  opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de ver goeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op  de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtne mer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben  gemaakt. 

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 22.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,  evenmin als enige andere internationale regeling waarvan  uitsluiting is toegestaan. 

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de  vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van ge schillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel  afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Bel mij terug

Laat hier jouw telefoonnummer en bericht achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.